Servitut

Praktiskt taget alla fastigheter i området har ett villaservitut, som innebär att man har rätt att kräva att övriga fastigheter inom området följer vissa bestämmelser, en förmån. Samtidigt är man själv skyldig att följa dessa, en belastning.

Bestämmelserna återfinns i en lokal byggnadsordning, som mest handlar om material och dimensioner inför uppförandet av nytt hus. Men vissa föreskrifter är lika aktuella idag och är bra att känna till. Det gäller till exempel att endast ett hus per tomt med privat boende för högst två familjer får finnas. Således är det inte tillåtet att stycka tomten eller att använda huset till annat än privatbostad. Varje ändring ska godkännas av Egnahemsföreningens byggnadsnämnd. Även om servitutet är från 1905, är det alltjämt giltigt, vilket slogs fast av Svea Hovrätt 1996.

Naturligtvis gäller även kommunala bygglovsbestämmelser. Kommunens områdesbestämmelser hittar du här: http://infobank.nacka.se/ext/bo_bygga/detaljplaner/laga_kraft/skannade_planer/90_100.pdf

Lovplikt

För att inte den värdefulla miljön ska förvanskas utformade Nacka kommun i samråd med Egnahemsföreningen 1989 särskilda områdesbestämmelser för större delen av området -­­ dock ej för Storängens Strandväg som i stället har en detaljplan.

Lovplikten har utökats att gälla även för mindre förändringar i fastigheternas yttre. Det krävs lov för till exempel förändring i färgsättning, av fasaddetaljer eller taktäckningsmaterial, fällning av träd med en stamdiameter som är mer än 15 cm på 1.3 m höjd över mark, samt schaktningsarbeten på tomten. Sådana ärenden försöker kommunen handlägga snabbt, enkelt och kostnadsfritt.

För att uppföra ett så kallat Attefallshus krävs ett bygglov från kommunen. Det är alltså andra regler som gäller här än i andra områden i Nacka. Anledningen till det är att Storängen bedöms vara en värdefull miljö som är kulturhistoriskt intressant ur riksintresse. Du kan få vägledning om vilka fastigheter som ligger i ett sådant område på kommunens webbkarta.
Karta över kulturmiljöer där det förmodligen krävs bygglov även för Attefallhus

Mer information i byggnadsfrågor ges dels av föreningens egen byggnadsnämnd (mejl: byggnadsnamnden@storangen.se ), dels av bygglovsenheten i Nacka kommun.

Klicka på länken för att ta del av byggnadsordningen från 1905. Byggnadsordning 1905