För att få bli medlem, alltså andelsägare i föreningen, krävs enligt stadgarna att man helt eller delvis äger fastighet inom föreningens område och är bosatt på fastigheten, att man efter skriftlig ansökan blivit antagen som medlem samt erlagt årsavgiften. 50 kr av avgiften det första året utgör insats i föreningen, detta enligt stadgarna. Endast en person per fastighet och endast fysisk person kan vara medlem och därmed utöva rösträtt vid föreningens möten. Alla i medlemmens hushåll brukar dock vara välkomna att närvara vid föreningens möten. Övriga aktiviteter brukar stå öppna för alla som bor i området.

Medlemsavgiften bestäms av höstmötet och är för närvarande 800 kronor, vilket betalas in på plusgiro 6783-5 före årsskiftet till det år avgiften avser. Uppge namn och gatuadress vid inbetalningen!

Styrelsen för en förteckning över alla medlemmar.