Nacka kommun har fått bidrag från Naturvårdsverket för att rena dagvatten innan det rinner ut i Järlasjön. Man renar bla fosfor och mikroplaster. Med tanke på att Järlasjön är en förorenad sjö, och kommunens planer på att bygga stad, får frågan anses viktig.

På ängen tvärs över gatan från fotbollsplanen vid Storängens Strandväg planeras en damm för att rena dagvatten

På ängen tvärs över gatan från fotbollsplanen vid Storängens Strandväg planeras en damm för att rena dagvatten

I en tjänsteskrivelse från kommunen (Dnr NTN 2019/19531_A_Information_dagvattendammar_Storängen_Neg lingeparken) framgår att man planerar 3 dammar i Storängen som ska mynna ut i Järlasjön vid reningsstationen vid Storängens Strandväg. I ett mail daterat 21 januari meddelar kommunen att man reviderat de planer som framgår i skrivelsen och planerar nu bara 1 damm. Dammen ska anläggas på ängen bredvid fotbollsplanen, i korsningen Storängens Strandväg/LIllängsvägen. Placeringen har skett i samråd med kommunens parkförvaltare och kommunantikvarie.

Eftersom det finns många frågor kring projektet, som ännu bara är i planeringsstadiet, har en grupp bildats i området som består av medlemmar både i Egnahemsföreningen och Villaägarföreningen. Gruppen har tänkt att dela med sig av den information som fortlöpande kommer om projektet. Vi har ställt en del frågor till Jonas Wenström, dagvattenstrateg, och fått följande information så här långt:

– Dammen kommer att utformas som en vacker plats kantad av växter. Den kommer att ta hela ängens yta i anspråk.
– Dammen kommer inte att se ut som dammarna vid Långsjön där det som bekant saknas bebyggelse i närheten.
– Dammen blir ca 1 meter djup på djupaste stället och planar sen ut mot avrinningen.
– Det verkar inte behövas staket, avdelare, eller pumpar som kan bullra.
– Det ska inte heller lukta från dammen och det bör inte vara en plats där stickmyggor trivs.
– Barnsäkerheten ska ordnas genom växter i kanten, ex vis höga gräs eller vass. Hänsyn ska tas till Storängens kulturhistoriska miljö.
– Vattnet i dammen står stilla.
– Man har vid placeringen inte tagit hänsyn till att ängen numera fungerar för spontanlek efter att kommunen infört ett allmänt bokningssystem för vår fotbollsplan.
– Man planerar inte något gångstråk över delar av dammen.
– Grävningsarbeten, förutsatt att planen genomförs, kan påbörjas tidigast nästa vinter.
– Kommunen kommer att kalla till samråd då man har möjlighet att framför sina synpunkter och frågor, om man inte vill att vi i gruppen gör det.

Ni är välkomna att återkomma till oss med era synpunkter och frågor. Mejla till roen05@handelsbanken.se eller gå till någon av trådarna på facebooksidorna Tjänstemännens Egnahemsförenings sida, Storängstraktens Villaägarförening eller gruppen Storängen.